Τρίτη 13 Μαΐου 2014

Από κόσκινο 32.000 δημόσιοι υπάλληλοι -Εκτός Δημοσίου όσοι μονιμοποιήθηκαν παράνομα

Από κόσκινο 32.000 δημόσιοι υπάλληλοι -Εκτός Δημοσίου όσοι μονιμοποιήθηκαν παράνομα
Aπό «κόσκινο» θα περάσει το ΑΣΕΠ 32.000 συμβάσεις δημοσίων υπαλλήλων που μετατράπηκαν από ορισμένου χρόνου ή έργου, σε αορίστου. Οσοι διαπιστωθεί ότι μονιμοποιήθηκαν παράνομα θα απολυθούν άμεσα.

Ο έλεγχος αυτός του ΑΣΕΠ αφορά στους υπαλλήλους που μονιμοποιήθηκαν κυρίως με τα προεδρικά διατάγματα Παυλόπουλου και Βάσως Παπανδρέου και το Συμβούλιο θα διερευνήσει το κατά πόσο οι συμβάσεις των 32.000 αυτών υπαλλήλων μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου νόμιμα ή κατά παράβαση των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονταν από τα συγκεκριμένα διατάγματα.


Όσοι προκύψει ότι παραβίασαν τους όρους και τις προϋποθέσεις θα απολυθούν χωρίς αποζημίωση και οι θέσεις τους θα καταργηθούν.


Ποιοι υπάλληλοι δεν κινδυνεύουν


Πάντως, «ήσυχα» πρέπει να κοιμούνται  οι υπάλληλοι στους οποίους η αναγνώριση της σχέσης εργασίας ως αορίστου χρόνου έχει γίνει με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου ή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα πρόσληψης με βάση διάταξη νόμου η οποία τέθηκε σε ισχύ πριν τη μετατροπή της σύμβασής τους.

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Οφείλουμε να ελέγξουμε το σύνολο των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, προκειμένου να διαλύσουμε οποιαδήποτε σκιά μπορεί να πλανάται, ότι αυτές οι μετατροπές δεν έγιναν με σύννομο τρόπο. Το οφείλουμε όχι μόνο στη σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας, αλλά και στη μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων και ικανών δημοσίων υπαλλήλων».

Tι προβλέπει η απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης


  • Την έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο, με την οποία θα ζητείται από τις διευθύνσεις διοικητικού του συνόλου των φορέων του Δημοσίου να γνωστοποιήσουν αναλυτικά τα στοιχεία όσων μετέτρεψαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου σε αορίστου χρόνου, προκειμένου να συνταχθεί συνολική κατάσταση όλων των συμβασιούχων, καθώς και της διαδικασίας με την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή. Η συνολική κατάσταση θα προωθηθεί μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, αρμοδίως, στα κλιμάκια ελέγχου και το ΑΣΕΠ.
  • Τη συγκρότηση των κλιμακίων ελέγχου ανά φορέα ή ομάδες φορέων. Σημειώνεται, ότι το κάθε κλιμάκιο θα αποτελείται, τουλάχιστον, από δύο μέλη και θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτό, επιθεωρητής ή βοηθός επιθεωρητής ελεγκτικού οργάνου του Δημοσίου. Σε περίπτωση επιλογής υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ και βαθμού τουλάχιστον Δ', ο υπάλληλος αποδεσμεύεται από την άσκηση των λοιπών υπηρεσιακών καθηκόντων του.
  • Τη θεσμοθέτηση συνεργασίας των συντονιστών των κλιμακίων για επανέλεγχο υποθέσεων ομοειδών φορέων και υιοθέτηση πρότυπων ελέγχων και εκθέσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία και αρτιότητα του ελέγχου σε ομοειδείς φορείς.
  • Την περιγραφή των διαδικασιών ελέγχου και των αρμοδιοτήτων των κλιμακίων, καθώς και τη ρητή υποχρέωση των φορέων να διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών.
  • Την περιγραφή του τρόπου και της διαδικασίας υποβολής του επαρκώς αιτιολογημένου πορίσματος στο ΑΣΕΠ.
  • Την περιγραφή ενδεικτικών συμπεριφορών που συνιστούν λόγο παράνομης μετατροπής, όπως η τυχόν χρήση πλαστών δικαιολογητικών, η υποβολή αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και η παρασιώπηση ή απόκρυψη κρίσιμων στοιχείων.
  • Τη δυνατότητα προηγούμενης ακρόασης του υπαλλήλου να εκφράσει τις θέσεις του ενώπιον του κλιμακίου ελέγχου και του ΑΣΕΠ.
  • Το δικαίωμα του ΑΣΕΠ να αναπέμψει το πόρισμα στο κλιμάκιο ελέγχου, εάν θεωρήσει ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη η έκθεση.
  • Την υποχρέωση του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου να εκδώσει, αμελλητί, πράξη, με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης και η κατάργηση της θέσης, σε περίπτωση που το ΑΣΕΠ κρίνει ότι στο πρόσωπό του δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις μετατροπής της σχέσης εργασίας με υπαιτιότητα του υπαλλήλου.
  • Τη σύνταξη συγκεντρωτικής έκθεσης από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να κωδικοποιηθούν τα συμπεράσματα και να υπάρξει συνολική αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης.
Πηγή: iefimerida

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου