Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών

Ξεκινά από την Παρασκευή 21-03-2014 

η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που προβλέπει την πρόσληψη 10.000 ανέργων, από 30 έως 66 ετών, στον ιδιωτικό τομέα, με επιδότηση. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και έχουν συμπληρώσει το επαγγελματικό τους προφίλ.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής δαπάνης 54 εκατ. ευρώ και επιδοτεί τις επιχειρήσεις για 12 μήνες, με 450 ευρώ ανά εργαζόμενο. Για να μπορούν να μετάσχουν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να εκδώσουν κλειδάριθμο στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και να καταχωρήσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Ακόμη απαιτείται, να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους το τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης, ενώ δεν μπορούν να μετάσχουν όσες το ίδιο διάστημα έχουν προχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το προσωπικό που απασχολούν με μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να υπαχθούν:

- Δημόσιες επιχειρήσεις

- Νυχτερινά κέντρα

- Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης (security)

- Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων (telemarketing)

- Εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους

- Επιχειρήσεις για τα υποκαταστήματα και γραφεία τους στο εξωτερικό

- Εξωχώριες εταιρείες

- ΚΤΕΛ

- Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα

- Επιχειρήσεις που δε διαθέτουν έδρα αλλά ως έδρα είναι το σπίτι του εργοδότη

- Επιχειρήσεις που εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ποσών από κρατικές ενισχύσεις

- Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται προβληματικές

- Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων

- Επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση ή αλλαγή νομική μορφής υπό τον όρο ότι θα προσλάβουν το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν


∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2014 ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
«Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας   30-66 ετών» 


Ωφελούµενοι – 'Ανεργοι 
Ωφελούµενοι είναι οι άνεργοι που:
∆ιαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρµόδιο ΚΠΑ 2 και µέχρι την πρόσληψή τους.
Έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης.   Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.  Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συµπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο  έτος και το 67ο  έτος αντίστοιχα κατά την  ηµεροµηνία υπόδειξής τους από την αρµόδια Υπηρεσία.

∆εν είναι δυνατή η υπαγωγή:
Για άτοµα που κατά το τελευταίο 12µηνο, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραµµα από την επιχείρηση: 
είχαν απασχοληθεί καθ'Α οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που µεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νοµική µορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας. είχαν απασχοληθεί µε την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη µε όµοια  δραστηριότητα (κύρια ή / και δευτερεύουσα) είχαν απασχοληθεί σε άλλη επιχείρηση όπου ο δικαιούχος εργοδότης (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) συµµετείχε κατά το προηγούµενο 12µηνο ή συµµετέχει κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθµού εξ αίµατος ή εξ΄ αγχιστείας  του εργοδότη.
για εργαζόµενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα  βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).
για άτοµα που: 
-  τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του  Ν.2643/98.  
-  θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης  σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη  σχετικών συµβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το µισθολογικό ή/και το µη µισθολογικό κόστος για τα άτοµα αυτά,  -  θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειµένου να
διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή
έµµεσος εργοδότης).
-  θα απασχοληθούν µε µίσθωση - σύµβαση έργου ή έµµισθη εντολή.
Ποσό επιχορήγησης
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτοµο που υπάγεται στο πρόγραµµα από την
ηµεροµηνία πρόσληψής του. 
Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούµενους
ανέργους (µισθωτοί και ηµεροµίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 ¤ την ηµέρα και
όχι πέραν των 25 ηµερών το µήνα (ηµέρες ασφάλισης).
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τµήµα του συνολικού µισθολογικού κόστους. 

∆ιάρκεια επιχορήγησης 
Η συνολική διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες.

Πηγή: Express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου