Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Ρύθμιση οφειλών από τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


 Ο Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας, στα πλαίσια του Νόμου 4257/14-04-2014 ΦΕΚ93 Τεύχος Α΄, ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και είναι βεβαιωμένες από 

01/01/2010 έως 14-04-2014, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Στον ανωτέρω Νόμο. ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση του δηλαδή μέχρι 14.08.2014. Ανακοινώνεται ότι με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93/14-04-2014) παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους.

1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να  καταβάλλονται ως ακολούθως:
     Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.
     Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως: α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, μέχρι (14-08-2014). Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2294320513 & 2294320514.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου