Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014

ΚΔΑΠ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2014-2015

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
(Κ.Δ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΟΜΗ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΤΚ 30002
Πληροφορίες: Καθημερινά 08:00-15:00
Τηλ-fax: 2643023118

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε πως ξεκινούν οι εγγραφές των παιδιών ηλικίας  5 ( έτος γεννήσεως 2009) έως 12 χρονών στο ΚΔΑΠ Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας( Δομή Ανακτορίου).Παρακαλούνται οι μητέρες να υποβάλλουν στο ΚΔΑΠ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ τα κάτωθι δικαιολογητικά έως 25 Ιουλίου 2014:
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ
2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου (δηλαδή όχι νωρίτερα από την 1η Απριλίου 2014).
3.  Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2014(δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2013 έως 31/12/2013).Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά και 36.000€για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.  Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 € 


Δικαιολογητικά απασχόλησης

ΙΚΑ
     Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:
1.      Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλαδή ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ
2.      αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών).

ΟΑΕΕ
 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτούνται:
1.Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
2.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
3.Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
   Σε περιπτώσεις εταίρων σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. I.K.E ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ απαιτούνται τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του.
2.Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ.
3.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη.
4.Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.
ΟΓΑ
 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:
1.       Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος.
·        Δικαιολογητικά Ανεργίας
Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτούνται:
1.       αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας, και
2. αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
3. Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά
τους τελευταίους 24 μήνες (δηλαδή από 3/7/2012 έως σήμερα) και παραμένει άνεργη, απαιτείται
αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ. και δελτίο ανεργίας σε ισχύ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου